Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dropsy
dropsy
Play fullscreen
zaśpiewał, powiedz, przyjedź i napraw.
Reposted fromparentheses parentheses vianotforgetme notforgetme
dropsy
Kocham cię szeptem - możesz nie zauważyć .
— Krystyna Gucewicz
dropsy
5634 e29a 390
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul viajajebie jajebie
dropsy
Jeśli mielibyśmy odwagę przyznać się, że czujemy się samotni, moglibyśmy pomóc sobie nawzajem, zamiast obojętnie przechodzić koło swoich problemów. (...) Dziś musimy podążać za czymś, czego nikt nie rozumie.
— hold om mig (2010)
dropsy
dropsy
8611 7c2b 390
dropsy
Play fullscreen
rhead
Reposted fromorestesgaolin orestesgaolin
dropsy
dropsy
jedno spojrzenie wystarczyło.
jedno, cholerne spojrzenie po roku, żebym wybuchnęła płaczem cała roztrzęsiona, czując się źle jak nigdy dotąd. a to wszystko tuż za twoimi plecami.

i chociaż zraniłeś mnie jak nikt inny, wystarczyłoby jedno słowo, żebym znów była twoim całym światem.
dropsy
9853 68bf 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viafremde fremde
dropsy
4113 828b 390
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA vianivea nivea
dropsy
- Wednesday, myślisz, że pewnego dnia wyjdziesz za mąż i urodzisz dzieci?
- Nie.
- A jeśli spotkasz mężczyznę, który będzie cię wielbił? Który zrobi dla ciebie wszystko, będzie oddanym sługą? Co wtedy?
- Byłoby mi go żal.
— Rodzinka Adamsów
Reposted frommissmiserable missmiserable viaehh ehh
Click the horses!
dropsy
dropsy
dropsy
Miłość zawsze obraca się przeciwko nam.
— snow white and the huntsman
Reposted byjammin jammin
dropsy
dropsy
Kocham się ze snami,
które noc zamiast Ciebie da mi.
— Maria Peszek - Marznę Bez Ciebie
dropsy
Stay and help me to end the day.
— Pink Floyd, Stay
Reposted fromolalaa olalaa viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl