Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dropsy
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
dropsy
zdaję sobie sprawę z tego, że zraniłam Cię jak nikt inny, że zabiłam w Tobie tą część wrażliwości, którą miałeś, że możesz mnie teraz nienawidzić. wiem też, że byłam naiwna myśląc, że będę Cię dalej mieć dla siebie po tym wszystkim. ale serce mi pęka jak przechodzisz obojętnie obok. zależy mi na Tobie, ale nie możemy być razem. może nie ten czas, nie to miejsce. życzę Ci ogromnego szczęścia, którego jeszcze żaden człowiek nie doświadczył, bo jesteś tego wart...

proszę, wybacz mi kiedyś.
dropsy
4745 69be 390
Reposted frommyshirt myshirt viatazniebieskimi tazniebieskimi
dropsy
Play fullscreen
Did I say that I want to leave it all behind?
dropsy
nie prowokuj mych ust czerwieni
— miłość jak ogień
dropsy
dropsy
dropsy
0454 e4a3 390
Reposted fromsolitaire solitaire viachouette chouette
dropsy
Reposted frommaaraw maaraw viafindmyway findmyway
dropsy
0177 cd60 390
Reposted fromdotty dotty viaparislife parislife
dropsy
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dropsy
1188 aa0e 390
Reposted fromwindismystylist windismystylist viadiammond diammond
dropsy
dropsy
4873 14c6 390
3.141592...
Reposted fromMoralio Moralio viacocoaflower cocoaflower
dropsy
będę się smażyć za to w piekle.
dropsy
dropsy
5132 4a5c 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapastelina pastelina
dropsy
5575 58ac 390
dropsy

 

Reposted fromtwice twice viamiodzio- miodzio-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl